REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

TYTUŁ BADANIA NAZWA BADANEJ SUBSTANCJI

 (SPONSOR)

REKRUTACJA
Randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby, kontolowane placebo badanie mające na celu określenie dawki, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność przyjmowanego doustnie agonisty receptora trombopoetyny , eltrombopagu, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) otrzymujących chemioterapię indukującą. Eltrombopag

( GSK )

 

 

zakończona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające azacytydynę z eltrombopagiem lub placebo w leczeniu chorych z zespołami mielodysplastycznymi ryzyka pośredniego-1 (INT1), pośredniego-2 (INT2) i wysokiegowedług IPSS Azacytydyna, Eltrombopag

 

( GSK )

 

zakończona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte , randomizowane badanie fazy III z zastosowaniem Ofatumumabu wraz z kombinacją z Fludarabina-Cyklofosfamid, w porównaniu do kombinacji fludarabina- cyklofosfamid u pacjentów z nawrotem przewlekłej białaczki limfatycznej. Ofatumumab + Fludarabina-Cyklofosfamid

 

(Novartis)

 

 

zakończona
Wieloośrodkowe, otwarte,randomizowane badanie kliniczne fazy III porównujące zasosowanie Ofatumumabu w skojarzeniu z Chlorambucylem w stosunku do monoterapii chlorambucylem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną.

 

Ofatumumab +Chlorambucyl

 

(Novartis)

Zakończona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, porównujące brak dalszego leczenia z leczeniem podtrzymującym z użyciem ofatumumabu u pacjentów leczonych z powodu nawrotu przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL), u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukujące. Ofatumumab

 

(Novartis)

zakończona

 

 

 

 

 

Wieloośrodkowe badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ofatumumabu w skojarzeniu z bendamustyną u pacjentów z nieleczoną lub nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) Ofatumumab + Bendamustyna

 

(GSK)

 

 

zakończona
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III kontrolowane placebo z zastosowaniem Ibrutinibu ( inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona) w kombinacji z Bendamustyną i Rituximabem (BR) u pacjentów z nawrotową lub oporną przewlekłą B-komórkową białaczką limfatyczną/chłoniakiem z małych komórek B. Ibrutinibu+ Bendamustyna i Rituximab (BR)

 

(Janssen-Cilag)

zakończona
Randomizowane, kontrolowane badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa  GS-1101 ( CAL-101) w leczeniu skojarzonym z Ofatumumabem u pacjentów leczonych wcześniej z powodu przewlekłej białaczki limfatycznej. GS-1101 ( CAL-101) + Ofatumumab

 

(Gilead Sciences)

zakończona
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, jednoramienne, międzynarodowe badanie fazy IIIb, oceniające bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową uprzednio nieleczonych, opornych na leczenie lub z nawrotem choroby Obinutuzumab

 

(Roche)

zakończona
Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III obinutuzumabu w skojarzeniu z chlorambucylem, ACP-196 w skojarzeniu z obinutuzumabem i ACP-196 w monoterapii u pacjentów z uprzednio nieleczoną przewlekłą białaczką limfatyczną/chłoniakiem z małych limfocytów Obinutuzumab + chlorambucyl, ACP-196 w skojarzeniu z obinutuzumabem i ACP-196

 

(Acerta Pharma)

zakończona
Prospektywne,wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą otwartą z randomizacją porównujące skuteczność I bezpieczeństwo stosowania schematu leczenia skojarzonego Obinutuzumabu i preparatem GDC-0199 wobec Obinutuzumabu i Chlorambucylu u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i współistniejącymi chorobami. Obinutuzumabu +  GDC-0199 wobec Obinutuzumabu i Chlorambucylu

 

(Roche-Covance)

zakończona
Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające nie mniejszą skuteczność (badanie typu „non-inferiority”) produktu ACP-196 w porównaniu z ibrutynibem u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową wysokiego ryzyka, którzy byli poddani wcześniejszemu leczeniu

 

ACP-196 w porównaniu z ibrutynibem

 

(Acerta Pharma)

zakończona
Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie fazy III produktu ASP2215 w porównaniu z chemioterapią ratunkową w leczeniu pacjentów chorujących na nawracającą lub oporną na leczenie ostrą białaczkę szpikową z mutacją FLT3. ASP2215

(Astellas Pharma Global Development, Inc.)

 

zakończona

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizowane badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo terapii łączonych Ublituximabu i TGR-1202 w porównaniu z Obinutuzumabem i Chlorambucilem u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną (CLL) Ublituximab +TGR-1202 w porównaniu z Obinutuzumabem i Chlorambucilem

 

(TG Therapeutics )

zakończona
Wieloośrodkowe, otwarte badanie kontynuacyjne wczesnego dostępu Ublituximabu (TG-1101) skojarzonego z TGR-1202 dla pacjentów uprzednio włączonych do badania o numerze UTX-TGR-304 Ublituximabu (TG-1101) skojarzonego z TGR-1202

 

 

 

zakończona

 

Randomizowane, wieloośrodkowe,otwarte badanie kliniczne fazy III kontrolowane placebo z zastosowaniem Ibrutynibu – Inhibitora Kinazy Tyrozynowej Bruton’a w jednym ramieniu, oraz Temsirolimusu w drugim ramieniu u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem z komórek płaszcza, u których zastosowano już, co najmniej jedną linię wcześniejszej terapii. Ibrutynib, Temsirolimus

 

(Janssen-Cilag)

 

 

zakończona
Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy 3b preparatu PCI-32765 (ibrutinibu) stanowiące długoterminową kontynuację wcześniejszego badania klinicznego- PCI-32765MCL3001 Ibrutynib

 

(Janssen-Cilag)

 

 

 

zakończona
Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu (GS-1101) w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem u pacjentów leczonych wcześniej z powodu przewlekłego chłoniaka nieziarniczego.

 

Idelalisyb (GS-1101) w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem

 

(Gilead Sciences)

zakończona
Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy IIa stosowanego w monoterapii MOR00208, zoptymalizowanego we fragmencie Fc przeciwciała anty-CD19, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. MOR00208

 

(MorphoSys AG)

zakończona
Porównawcze, randomizowane,wieloośrodkowe badanie fazy IIIb z grupami równoległymi, mające na celu zbadanie skuteczności rytuksymabu podawanego podskórnie w porównaniu z rytuksymabem podawanym dożylnie, w skojarzeniu z CHOP (R-CHOP) u wcześniej nieleczonych pacjentów chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) z dodatnim antygenem CD20 Rytuksymab, CHOP (R-CHOP)

 

(Roche)

zakończona
Wieloośrodkowe badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, porównujące denosumab z kwasem zoledronowym (Zometa) w leczeniu choroby kości u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim. Denosumab

 

(Amgen)

zakończona
Randomizowane, kontrolowane badanie fazy III, mające na celu ocenę zoptymalizowanego ponownego leczenia oraz przedłużonej terapii bortezomibem (VELCADE) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim podczas pierwszego lub drugiego nawrotu choroby. Bortezomib

 

(Janssen-Cilag)

zakończona
Badanie kliniczne fazy III mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumabem, lenalidomidem i deksametazonem (DRd) z terapią skojarzoną lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczenie. Daratumumab, Lenalidomid i Deksametazon

 

 

(Janssen-Cilag)

 

zakończona
Otwarte, kontrolowane, prowadzone z zastosowaniem randomizacji badanie fazy 3 dotyczące leczenia schematem VMP [Velcade (bortezomib), melfalan, prednizon] w porównaniu do leczenia skojarzonego preparatem daratumumab i VMP (D-VMP) u wcześniej nieleczonych chorych na szpiczaka mnogiego nie kwalifikujących się do wysokodawkowej chemioterapii.

 

VMP , Daratumumab

 

(Janssen-Cilag)

 

 

 

zakończona
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność Eltrombopagu w zmniejszeniu zapotrzebowania na przetaczanie masy płytkowej u pacjentów z małopłytkowością w przebiegu przewlekłej dysfunkcji wątroby poddawanych planowanym inwazyjnym procedurom medycznym.

 

Eltrombopag

 

(GSK)

zakończona
 

Kontynuacja badania z zastosowaniem olaminianu eltrombopagu ( SB-497115-GR) u dorosłych pacjentów z idiomatyczną plamicą małopłytkową (ITP), uprzednio włączonych do badania nad eltrombopagiem.

 

Eltrombopag

 

(GSK)

zakończona
Prospektywne, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy IV, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające zmiany morfologiczne szpiku kostnego po zastosowaniu romiplostimu u dorosłych pacjentów z małopłytkowością, występującą w przebiegu immunologicznej plamicy małopłytkowej (ITP.) Romiplostim

 

(Amgen)

zakończona
Prospektywne, otwarte, niekontrolowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 10% immunoglobuliny ludzkiej ( NewGam) podawanej dożylnie w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej. NewGam

 

(Premier Research-Octapharma AG)

zakończona
Prospektywne, otwarte, niekontrolowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 10% immunoglobuliny ludzkiej (Octagam) podawanej dożylnie w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej. Octagam

 

(Premier Research-Octapharma AG)

zakończona
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III dotyczące substancji fostamatinib disodium stosowanej w leczeniu utrzymującej się/przewlekłej małopłytkowości immunologicznej.

 

Oraz kontynuacyjnego p.t. C-935788-049

 

Prowadzone metodą otwartej próby kliniczne badanie kontynuacyjne fazy III dotyczące substancji fostamatinib disodium stosowanej w leczeniu utrzymującej się lub przewlekłej małopłytkowości immunologicznej.

 

Fostamatinib disodium

 

 

 

(Rigel)

zakończona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizowane badanie kliniczne fazy 2b oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia Ublituximabu i TGR-1202 z zastosowaniem Bendamustyny oraz TGR-1202 w monoterapii u pacjentów z wczesniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym (NHL) Ublituximab, TGR-1202, Bendamustyna, TGR-1202

 

(TG Therapeutics)

zakończone